สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงประวีณา   เมืองสองสี
2. เด็กหญิงวนัชพร  พรหมช่วย
 
1. นางปาณิสรา  ทองหนู
2. นางอัมพร  จริงจิตต์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงทรินันท์  คงนคร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยคต
 
1. นางนารีรัตน์  ขวัญนุ้ย
2. นางสาวสุภาวดี  ชินนาพันธ์