สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 76.24 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวมินิสาร  ชัยสุภา
2. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
2. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 58.74 เข้าร่วม 9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชาติชาย  วงเปา
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชยดำ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นางสาวเกศรินทร์  หาญดำรงค์