สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78.46 เงิน 6 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงขวัญรัก  บริสุทธิ์
2. เด็กชายยศกร  คนบุญ
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 63.59 ทองแดง 8 โรงเรียนคงคาราม 1. นายกิตติชัย  รื่นสม
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เจริญศักดิ์
2. เด็กชายสารินทร์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
2. นางสร้อยระย้า  สำเภาเงิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รอดราษฎร
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงชลธิฌา  สังข์สินธุ์
2. เด็กหญิงอาทิตติญา   สว่างจิต
 
1. นางนรมน  หอมกลบ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรัตติยาพร  อยู่สุข
 
1. นางนรมน  หอมกลบ