สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78.57 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายจิรเดช  เลขะวรกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศิริงาม
 
1. นายชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์
2. นายอธิวัฒน์  สุนารักษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 57.08 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายคามิน  สีหะมงคล
 
1. นายโยธิน  ป้องเพชร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.99 ทอง 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนดล  อุดมเวช
 
1. นางสมพร  พลขันธ์