สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 71.31 เงิน 7 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ซ่อ
 
1. นางสุวิมล  ประกอบชัยชนะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นางสุุวิมล  ประกอบชัยชนะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.96 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงยัสมิน  ตาพา
 
1. นายลักณ์ษมัน  ซียง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวลลิตา  อภิสรพาณิชย์
 
1. นางปรีดา  ผลาสิงห์