หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 272 1.100 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
2 273 1.200 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
3 274 2.100 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
4 275 2.200 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 276 3.100 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 277 3.200 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 278 4.100 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
8 279 4.200 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
9 280 5.100 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
10 281 5.200 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอรอนงค์ ลิขิตธรรมนิตย์
2 นางสาวเสาวนิจ จุลรัตน์
3 นายชัยพร ทับพวาธินท์
4 นางบุษบา ประภาสพงศ์
5 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]