งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 163
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายตะวัน    จันทร์กระจ่าง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนทีเทพ    ชัยศิรินทร์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธีรภัทร    หนูตา (ขาดรูปภาพ)
1. นายสดใส    แก้วประสงค์
2. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
4
2 17 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 ตรัง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกฎ    เบ็ญระเหม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวนิดา    เดชพิชัย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสราวุฒิ    บุญอยู่ (ขาดรูปภาพ)
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์    ชนะศึก
2. นายไพศาล    นาคแป้น
9
3 17 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    กันทะวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธรณินทร์    สายปิ๋ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายรักษิต    เผือกสิงห์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
ชนะเลิศ
4 18 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศราวุฒิ    ชื่นกลิ่น (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์ทักษ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    รักนิ่ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมจิตต์    ตีบกลาง
6
5 18 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ขอพลอยกลาง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายชาญชัย    จงกลาง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนราศักดิ์    ภักดีกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นายสมยศ    โคตรบรม
11
6 22 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 กระบี่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุมาศ    คัจฉะภาค (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสรวิชญ์    พงษ์เตรียง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจิณณวัตร    ตัดสมัย (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรเทพ    อนันต์
2. นายมานะ    ถูวะการ
12
7 28 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายบัญชา    พวงพิกุล (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายโสภณ    บัวตัน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชัยสิทธิ์    อ่อนประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอังคณา    นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์    กาญจนกุล
7
8 31 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกชัย    สุกันทา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอัครพล    เสาวคนธ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายศุภวิชญ์    อินทสี (ขาดรูปภาพ)
1. นายกนกศักดิ์    ศรีปลั่ง
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
8
9 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวิทัต    รังสิกุล (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนรากร    เทืองผล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธีระภัทร์    นพรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวศรินญา    พันธ์ชาลี
2. นายศิริพัฒน์    กุลสิริวลี
5
10 39 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปารณัท    สิงหเดช (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธีรภัทร์    สิงห์โค (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายฐาปกรณ์    สามบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
1. นายฐานันดร์    แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน    เพิ่มพรม
10
11 49 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายภูวนาท    แก่นจำปา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุนทร    พลจันทร์งาม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนัฐวุฒิ    แสงโคตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิสัน    โพนทัน
2. นายเอนก    เนินภู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 55 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนครินทร์    มหาชัย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายภูธเนศ    คึมยะราช (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์    โคต่อเนตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางสุนันทา    บุตะลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................