งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    เสือเงิน (ขาดรูปภาพ)
2. นายวิสุทธิ    ต่ายหัวดง (ขาดรูปภาพ)
3. นายจักรกฤษ    อัมระนันท์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายดิเรก    เจิมขุนทด
2. นายสังสรรค์    แต่งสกุล
8
2 9 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติพัฒน์    จามจุรี (ขาดรูปภาพ)
2. นายชาณิชธนา    ตากแสง (ขาดรูปภาพ)
3. นายเอกชัย    พิมพาวัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางธัญญลักษณ์    ยุบลพันธ์
2. นางสาวศศิพิมล    พิกุลทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายบัญชา    บุญวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. นายศิริมงคล    ทองยากลั่น (ขาดรูปภาพ)
3. นายปฏิพัทธ์    จ้อยทองมูล (ขาดรูปภาพ)
1. นายกัณฑ์อเนก    สุภัทรศักดา
2. นายสมชาย    สุภาพเนตร
11
4 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายพงศธรณ์    ปรางค์ทอง (ขาดรูปภาพ)
2. นายสุรศักดิ์    มั่นอิ่ม (ขาดรูปภาพ)
3. นายวีรวัฒน์    แขค้างพลู (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
ชนะเลิศ
5 17 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม. เขต 13 ตรัง กลุ่ม 1 1. นายธีระวัฒน์    สามทอง (ขาดรูปภาพ)
2. นายเอกวุฒิ    เสลา (ขาดรูปภาพ)
3. นายอนุวัตร    ปลัดสังข์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายปณิธาน    ยิ่งดำนุ่น
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์    ชนะศึก
9
6 17 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายทวีศักดิ์    ค้างศรี (ขาดรูปภาพ)
2. นายไกรสิงห์    สายด้วง (ขาดรูปภาพ)
3. นายธนศักดิ์    หลงแหลง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์    สุขยืน
7
7 18 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวุฒินันท์    ก้อนทองดี (ขาดรูปภาพ)
2. นายปิยสวัสดิ์    ลิสวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. นายชนะชัย    เติบกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นายสมยศ    โคตรบรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 22 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 กระบี่ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    หนูศิริ (ขาดรูปภาพ)
2. นายนราธิป    บัวนิล (ขาดรูปภาพ)
3. นายวรยุทธ    เกลาเกลี้ยง (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรเทพ    อนันต์
2. นายมานะ    ถูวะการ
12
9 25 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช    สุขดี (ขาดรูปภาพ)
2. นายกิตติธัช    มาดี (ขาดรูปภาพ)
3. นายธรรมลักษณ์    หลวงกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ    บุญปลอด
4
10 26 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 พังงา กลุ่ม 1 1. นายลัทธพล    ซังเรือง (ขาดรูปภาพ)
2. นายเจษฎากร    ตั๋นสกุล (ขาดรูปภาพ)
3. นายณัฐธัญ    ชำนาญคง (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิพัฒน์    ไชยชนะ
2. นายสหัส    เสือยืนยง
10
11 28 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอภิชิต    คำโพล้ง (ขาดรูปภาพ)
2. นายภาณุวัฒน์    ปลอดทอด (ขาดรูปภาพ)
3. นายวรวุฒิ    พรวนกระโทก (ขาดรูปภาพ)
1. นางอังคณา    นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์    กาญจนกุล
6
12 55 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวมะลิวัลย์    สร้อยสิงห์ (ขาดรูปภาพ)
2. นายปกรณ์    โคตรธรรม (ขาดรูปภาพ)
3. นายณัฐพงษ์    โคต่อเนตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางลำไพ    โชคศรี
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................