งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 627
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาดล    จันทจร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนพล    พาชัย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายณโยธิน    เรืองศรี (ขาดรูปภาพ)
1. นายศราวุธ    ภูมิเขตร์
2. นายสมปอง    สระหนองห้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร    สายทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพัชรรินดา    เพ็งพรม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวิศวะ    รักนา (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิโรจ    จิ๋วแหยม
2. นางสาววัลลญา    หวังประเสริฐ
ชนะเลิศ
3 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษบา    ใจบุญ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพิชชาฎา    กากะนึก (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุวรรณา    น้ำจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายฉัตรชัย    ขำดำ
2. นางสุนทร    กงสอน
8
4 24 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 สงขลา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนชิต    กลิ่นทิพย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐนันท์    ปลอดเทพ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายราเชษฐ์    นิยมเดชา (ขาดรูปภาพ)
1. นายจักรพันธ์    สกุลจีน
10
5 33 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 0 1. เด็กหญิงฐิตารีย์    ไชยพุทธ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงมัชฌาธนวรรณ    วิมุตติพุทธเวช (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรักษิตา    รัตนาลังการ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชฏาพร    ปัทม์ภัทนพร
6
6 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร    สุวรรณพร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภณิดา    ทองนุ่ม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายภานุพงศ์    ไหมเกิด (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิตกร    อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นางสาวรุ่งทิวา    สุขมาก
7
7 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 0
8 36 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    ศิริ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพรพรรณ    กองสินแก้ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสราลี    จีนศรีคง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรุจิรา    กลิ่นทอง
2. นายอุเทน    โค้งนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 42 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์ศิริ    สิงห์โต (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายศิวัชภัฏ    หลุยเจริญ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายชยพัทธ์    นาคคุ้ม (ขาดรูปภาพ)
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นายมหาชัย    นุ่มมาก
5
10 45 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกมล    ถิระผะลิกะ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    หนูน้อย (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอัครเดช    แดงงาม (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์ศักดิ์    ราศรี
2. นางนันทิยา    พรหมทา
4
11 47 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจนชัย    สีทองทุม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงดอกอ้อ    ไชยพล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    คำแสนราช (ขาดรูปภาพ)
1. นางรุ่งนภา    แก้วคำชาติ
2. นายวิชัย    ทองมาก
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................