งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 628
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจาฬุวรรณ    ภู่สุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
2. นายประกิต    สิทธิสร (ขาดรูปภาพ)
3. นายสมศักดิ์    ดอนไพรเณร (ขาดรูปภาพ)
1. นายทำนุ    วงษ์น้อย
2. นายอุดมศักดิ์    นาคะพันธ์
4
2 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายธนชาติ    ใหญ่เลิศ (ขาดรูปภาพ)
2. นายณัฐสิทธิ์    พงษ์อุทธา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวิจิตรกร    สุพรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิษณุวัชร์    สวัสดี
2. นายสงกรานต์    บุตตะวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 18 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง กลุ่ม 1 1. นางสาววราพัชร    เดชหนู (ขาดรูปภาพ)
2. นายชวกร    ช่วยเมือง (ขาดรูปภาพ)
3. นายวุฒินันท์    เนาว์สุวรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางภาณินี    วรเนติวุฒิ
2. นางสมจิตต์    ตีบกลาง
7
4 24 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม. เขต 16 สงขลา กลุ่ม 1 1. นายฉัตรชัย    จันทแก้ว (ขาดรูปภาพ)
2. นายณัฐภัทร    จันมิตร (ขาดรูปภาพ)
3. นายเกรียงไกร    นามสอน (ขาดรูปภาพ)
1. นายจักรพันธ์    สกุลจีน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 27 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายธนพล    โดดยิ้ม (ขาดรูปภาพ)
2. นายชนสิษฏ์    มั่งมี (ขาดรูปภาพ)
3. นายสรายุทธ    ทานอักษร (ขาดรูปภาพ)
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
ชนะเลิศ
6 32 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธิชา    ทองพิบูลย์ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวผกากาญจน์    น้อยกุล (ขาดรูปภาพ)
3. นายสุชาวุฒิ    พรมเมตตา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกนก    จันทร์ขามป้อม
2. นายนราธร    ซุยกระเดื่อง
7
7 44 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 0 1. นายภูริภัทร    พรหมคุณ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวทิพวรรณ    จำปี (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวสุปราณี    คำดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางนันทิยา    พรหมทา
2. นายปกรณ์    เสน่หา
4
8 46 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายชาญชัย    ในทอง (ขาดรูปภาพ)
2. นายเจษฎา    ในทอง (ขาดรูปภาพ)
3. นายสุเมธ    เทาศิริ (ขาดรูปภาพ)
1. นายธนกฤต    บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา    บุตรอ่อน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................