หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4577 โรงเรียนครบุรีวิทยา 0 0 0
2 4578 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 0 0 0
3 1012 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 2 40 10
4 1022 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1 5 2
5 4579 โรงเรียนตะแบกวิทยา 0 0 0
6 4580 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 0 0 0
7 4581 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 0 0 0
8 1067 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1 1 1
9 4582 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 0 0 0
10 1101 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 2 38 9
11 4583 โรงเรียนบ้านซับเต่า 0 0 0
12 4584 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 0 0 0
13 4585 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0
14 4586 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 0 0 0
15 4587 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 0 0 0
16 1192 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1 2 2
17 4588 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 0 0 0
18 4589 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 0 0 0
19 4590 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 0 0 0
20 4591 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 0 0 0
21 4592 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 0 0 0
22 4593 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 0 0 0
23 4594 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 0 0 0
24 4595 โรงเรียนบ้านระเริง 0 0 0
25 4596 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 0 0 0
26 4597 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
27 1242 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1 3 1
28 1245 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 3 1
29 4598 โรงเรียนบ้านสระประทีป 0 0 0
30 4599 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
31 1266 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1 1 1
32 4600 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
33 4601 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
34 4602 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 0 0 0
35 4603 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
36 4604 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 0 0 0
37 1335 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 2 2
38 4605 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 0 0 0
39 1369 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1 1 1
40 4606 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
41 4607 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 0 0 0
42 4608 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 0 0 0
43 4609 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 0 0 0
44 4610 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 0 0 0
45 4611 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0
46 4612 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 0 0 0
47 4613 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 0 0 0
48 1441 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1 1 1
49 1445 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1 1 1
รวม 14 98 32
130

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]