หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1581 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 4 18 10
2 3738 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 0 0 0
3 1600 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1 3 2
4 1607 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1 1 1
5 3740 โรงเรียนตำหนักเพนียด 0 0 0
6 1624 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1 3 2
7 3742 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 0 0 0
8 1642 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1 1 1
9 3743 โรงเรียนบ้านคู้คด 0 0 0
10 3744 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 0 0 0
11 3745 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 0 0 0
12 3746 โรงเรียนบ้านลำแดง 0 0 0
13 3747 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 0 0 0
14 3749 โรงเรียนประตูชัย 0 0 0
15 3750 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 0 0 0
16 3751 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 0 0 0
17 3753 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 0 0 0
18 3754 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 0 0 0
19 1807 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1 20 5
20 3755 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 0 0 0
21 3756 โรงเรียนวัดคานหาม 0 0 0
22 3757 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 0 0 0
23 3758 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 0 0 0
24 3759 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 0 0 0
25 3760 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0
26 3761 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 0 0 0
27 3762 โรงเรียนวัดนาอุ่น 0 0 0
28 1863 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1 14 5
29 3763 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 0 0 0
30 3764 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 0 0 0
31 3765 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 0 0 0
32 3766 โรงเรียนวัดปากกราน 0 0 0
33 3767 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 0 0 0
34 3768 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 0 0 0
35 3769 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 0 0 0
36 3770 โรงเรียนวัดพะยอม 0 0 0
37 1890 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1 2 2
38 3771 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 0 0 0
39 1894 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1 1 1
40 3772 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 0 0 0
41 3773 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 0 0 0
42 3774 โรงเรียนวัดลาดทราย 0 0 0
43 3775 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 0 0 0
44 3776 โรงเรียนวัดศรีประชา 0 0 0
45 3777 โรงเรียนวัดศาลาลอย 0 0 0
46 3778 โรงเรียนวัดศิวาราม 0 0 0
47 3779 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
48 1918 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 2 6 4
49 3780 โรงเรียนวัดสะแก 0 0 0
50 3781 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 0 0 0
51 3782 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 0 0 0
52 3783 โรงเรียนวัดหนองเป้า 0 0 0
53 3784 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 0 0 0
54 1956 โรงเรียนวัดอินกัลยา 1 3 2
55 1958 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 4 18 7
56 1977 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 1 2 2
57 3785 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
58 3786 โรงเรียนวัดโคกมะยม 0 0 0
59 3787 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 0 0 0
60 1987 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 2 2
61 1993 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1 8 4
62 2014 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1 1 1
63 3789 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 0 0 0
64 2046 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2 3 3
65 3791 โรงเรียนเชาวน์วัศ 0 0 0
66 3792 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสสร 0 0 0
67 3795 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
68 3737 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 0 0 0
69 3739 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 0 0 0
70 3741 โรงเรียนบวรวิทยา 0 0 0
71 3748 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 0 0 0
72 3752 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 0 0 0
73 3788 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 0 0 0
74 3790 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 0 0 0
75 2093 โรงเรียนเปรมฤทัย 1 1 1
76 3794 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 0 0 0
77 3793 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 0 0 0
รวม 26 107 55
162

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]