งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 118
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายสันติสุข    สวัสดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐพล    บุญเปี่ยม (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุญญา    ตันเจริญ
2. นางสาวรุ่งอรุณ    พุ่มนิล
2 7 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    ผลพฤกษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ชัยกล้า (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิทยา    เอกสุวรรณ
2. นางศิราณี    รัตนถิรกุล
3 12 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กชายสิทธินนท์    เครื่องทิพย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายประทีป    พ่วงบ้านแพน (ขาดรูปภาพ)
1. นางนันทิยา    ประมาณ
2. นางศรีวัฒนา    เจริญกุล
4 19 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ขวัญยืน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายพีรวัส    ขวัญยืน (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิรัชยา    แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา    วงษ์ประยูร
5 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายจิรายุส    เชื้อบุญมี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสถาปัตย์    ผาตินาวิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสงบ    มีจันทร์
2. นางเทียมใจ    สิทธิศักดิ์
6 29 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนพจน์    จีนบุตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุทธิราช    สุวรรณหงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนวีนา    พิมพล
2. นางสาวิตรี    โพธิ์จันทร์
7 32 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    แซ่หม่า (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกัลยา    แลเซอ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกฤษณา    จรรยานะ
2. นางสุปราณี    สุทธะ
8 32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายรณกร    มูลสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุรศักดิ์    พุทธชาติ (ขาดรูปภาพ)
1. นางทิพวรรณ    ช้างต่อ
2. นางพนิดา    โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
9 35 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงถิรพร    แหวนวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัสสรณ์    สระทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
2. นางอุไรวรรณ    โจมภาค
10 37 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธีรัช    พงษ์ประภาส (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐนนท์    ปลาบู่ทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางบรรจบ    มาเจริญ
2. นายประทีป    ภู่เกิด
11 47 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศุภชัย    จานประเสริฐ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายพลวัต    ผลพิรุฬ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุพรรษา    แก้วปิยะทรัพย์
2. นางเรไร    คล้ายหิรัญ
12 47 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายคฑาวุธ    พรมรินทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายบุญยภู    นาดีไพร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัญญาณัฐ    เย็นอารัญ
2. นางเพียงใจ    แมดสถาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................