งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 119
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    เพวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงเบญญาภา    มุ่งดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอุฬาริน    รัตนภักดี
2 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายทศพร    ทองวิไลพรรณ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวุฒิกร    แย้มศรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางธัญธิดา    หัวนา
2. นางสาวพิมลพรรณ    เพียรการ
3 15 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    เรืองจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศรีงาม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกรรณิการ์    เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา    เงินจันทร์
4 23 โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายไพรัช    พวงงาม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายฐานันดร    พิมพา (ขาดรูปภาพ)
1. นางรัตนา    จันทร์โอเอี่ยม
2. นางสาวศรัณรัชต์    เกื้อเกียรติวรากร
5 25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายสอง    แท่นมณี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนากร    ป้อมขาว (ขาดรูปภาพ)
1. นางพนมกร    พลศิลป์
2. นายสุรชัย    ทุมภานนท์
6 26 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญฮก (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจิดาภา    ดาวัลย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางนวลักษณ์    โยมเนียม
2. นางวดาพร    รัศมี
7 29 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    เหลื่อมเทศน์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกฤษฎา    เมาฟาย (ขาดรูปภาพ)
1. นายธีระชัย    เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง    แม่นหวา
8 35 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงรวิวัลย์    บุดดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวรินทร    นันตะบุตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายสัมฤทธิ์    ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา    ดวงไชย
9 39 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ค้าขาย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสุขสันต์    ชอบดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางศรินยา    คุณาจารย์
2. นางเธียรสินี    โภคทรัพย์
10 39 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมชัย    หวันกูล (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวิรวัฒน์    คำพิล (ขาดรูปภาพ)
1. นางบานเย็น    คำสม
2. นางพนิดา    วุฒิสาร
11 45 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุสรารัตน์    อินพึ่ง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ใจกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวณัฐชนก    เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์    ชูเนตร
12 61 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    โครวัตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกัญภัสสร    จันเสนา (ขาดรูปภาพ)
1. นางปฤษฎางค์    พารา
2. นายสุพจน์    ไชยสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................