งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 233
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    บุญเครือบ (ขาดรูปภาพ)
1. นางน้ำฝน    เยี่ยงอย่าง
2 3 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กหญิงพิกุล    ลุงหลิ่ง (ขาดรูปภาพ)
1. นางกัญญา    พิชยานนท์
3 4 โรงเรียนวัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงอนันตพร    จันทรเมธา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกาญจนา    คงแสง
4 9 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. นางสาวสรัลพร    เขียวเพชรบุรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางจันทรา    แก้วพรายงาม
5 13 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 1. เด็กชายกันตพงศ์    สุขมาก (ขาดรูปภาพ)
1. นางวชิรา    จันทร์ดำ
6 14 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    หาระพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางแสงจันทร์    คำภะวา
7 22 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา สพป. กระบี่ 1. เด็กชายอนันต์    สันฝา (ขาดรูปภาพ)
1. นางผกาทิพย์    แซ่เอี้ยว
8 28 โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงลภัส    นงค์จิตร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสราวรรณ    ฉิมฉิน
9 30 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    กันยะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางศรีวรรณา    ศรีหร่าย
10 32 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ลุงยะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวิตรี    เกษเกษี
11 32 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์    วรรณลักษณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวทวี    เหล่ามงคลชัยศรี
12 61 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายเอกพร    ผลาผล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวทองสุข    พลทะกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................