งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 234
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอารยา    ศรีประดู่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงค์นุช    มีระหันนอก
2 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายอติวิชญ์    ขอจุลซ้วน (ขาดรูปภาพ)
1. นางจันทนา    สวัสดิ์ละคร
3 7 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจริยาพร    จันทบุรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางดรุณี    กอนทิพย์
4 18 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายวณัฐพงศ์    ชูทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนิภาภรณ์    รุ่งเรือง
5 19 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายนาวิน    ผาดอน (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรศักดิ์    บรรเทาทุกข์
6 19 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป. สิงห์บุรี 1. นายพัฒนชัย    เพิ่มพูล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอัจฉรา    สิทธิเวชไทย
7 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายก้องภพ    ราศรีชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางแสงเทียน    ใจซื่อ
8 29 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอาทร    ไกรเวียง (ขาดรูปภาพ)
1. นางเสาวลักษณ์    เชิดชู
9 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศศกร    ทับวัล (ขาดรูปภาพ)
1. นายอดิศร    เนตรพระ
10 39 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 1. นางสาวเปรมวลัย    คำลือ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนงนุช    ป้อมด้วง
11 45 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายอลงกรณ์    เชียงใหม่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางนวลจันทร์    โคตะมา
12 60 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายบุญมี    วามเกษ (ขาดรูปภาพ)
1. นางขวัญพัฒน์    รตนอารีย์พร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................