งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 236
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 13 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    ภารไสว (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงนุช    เขียวไกร
2 15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กหญิงนาซีฟ๊ะ    ดาราไก่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวศิริวรรณ    วีระนันทสิน
3 15 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายปณวัฎ    จำปาเสน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชลดา    สุขเจริญ
4 17 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กชายอชิระ    ชอบอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววัลลภา    ไกรทอง
5 22 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงดวงฤดี    ดำใหม่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    คำมี
6 24 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสันติ    รุ่งโรจน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางกิ่งกาญจน์    สุขะปรเมษฐ
7 27 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิรา    เพชรรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอมรศรี    เสียงลือชา
8 29 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรี    แจ่มปัญญา (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์    สารทอง
9 30 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    โกสุโท (ขาดรูปภาพ)
1. นางสลีลา    เตชนันท์
10 31 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    สุขบัว (ขาดรูปภาพ)
1. นางเพ็ญรุ่ง    บุญมีจิว
11 32 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายจันทร์    มานะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายศุภชัย    ทิพโรจน์
12 39 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ธโนภาส (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวศศินันท์    ธัญเจริญทวีรัฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................