งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 237
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุมนัส    บัวเฟื่อง (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุทัยวรรณ    น้อยตั้ง
2 8 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายภานุกร    ผลพิมาย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววิภาดา    สารัมย์
3 16 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    แนวสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายประวิทย์    สิขิวัฒน์
4 19 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายปริญญา    แซ่จั้ง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวศรัญญา    วงษ์ประยูร
5 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เอกาพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิชัย    แร่ทอง
6 28 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กชายปัญณธร    ไชยพูล (ขาดรูปภาพ)
1. นายหะรินทร์    อุไร
7 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิริมงคล    วรรณะมา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวเจนจิรา    ห่วงศรี
8 29 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงน้ำ    ดวงแสงเหล็ก (ขาดรูปภาพ)
1. นายประสงค์    แสนหล้า
9 39 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวรวิช    เย็นสบาย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวศศินันท์    ธัญเจริญทวีรัฐ
10 39 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 1. นางสาวศิริภา    บุญอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวทันยา    ปินตามูล
11 41 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 1. นายอนันต์    จงบริบูรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวัจนา    สำอางค์
12 45 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    การบุญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสาโรช    ศิริพักตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................