งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุภาพร    เลขนอก (ขาดรูปภาพ)
1. นางบัญญัติ    เปรมศิริวงศ์
2 5 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายดายีละ    จะสือ (ขาดรูปภาพ)
1. นายเลอพงษ์    ปัญญาดี
3 6 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    มาสชิวหะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิรรัตน์    ลักษณะวิลาศ
4 6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิดาพร    กัญญาประสิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายชัยวัฒน์    ศรีทอนสุทธิ์
5 15 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายอนุวัต    ยิ้มแย้ม (ขาดรูปภาพ)
1. นายนิกร    ด้วงนุ่ม
6 18 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    ไชยสัจ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอารีรัชต์    จันทโรจวงศ์
7 18 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงพริริยาพร    เรืองตระกูล (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราภรณ์    นวลอยู่
8 19 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายไกรวิน    แสงแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางภาดี    แตโช
9 35 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอัครวินท์    งามวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอำนาจ    นามวงศ์
10 39 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด 1. เด็กชายคชาเดช    สัญหาธรรม (ขาดรูปภาพ)
1. นางธวัลรัตน์    ทองนิล
11 44 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมา    พัดสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางศิริรัตน์    เกิดศิริ
12 45 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    อิ่นแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายวรชัย    โคตะมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................