งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 240
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลมาศ    กำจรฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวรรณา    ไชยภู
2 6 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายจักรี    มูลมี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุธารี    แสงกล้า
3 21 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    พิษอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุจิราภรณ์    ตันตระกูลรัฐพล
4 23 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายมินธาดา    อำภาสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวถนอมนวล    ศรีเมือง
5 28 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กหญิงณัดกมล    กิ่งแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายธีระพล    ดิสวัสดิ์
6 30 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภุชงค์    รกไพร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสลีลา    เตชนันท์
7 32 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายตี๋เล็ก    ลุงต๋า (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุไรวรรณ    สุทธไชย
8 32 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายยุทธิ์ชัย    โตมอญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมนึก    สาทจีนพงษ์
9 36 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิรชา    ร้าแรง (ขาดรูปภาพ)
1. นายพัฒนา    ภักษาแสวง
10 36 โรงเรียนทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุริษา    บุญราช (ขาดรูปภาพ)
1. นายวัชระ    วงศ์เจริญ
11 46 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทองอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิวัฒน์    ทองมนต์
12 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายยศกร    สีคุ้ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุธาทิพย์    คัมภีระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................