งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 6 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. เด็กหญิงลลิณี    ชูแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุจิรา    หนูพรหม
2 6 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายเหมราช    บริกุล (ขาดรูปภาพ)
1. นางเยาวรีย์    ปัญญาใส
3 7 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กชายภูวเนศ    หลวงปลอด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุดาพิศ    ชูรีย์
4 9 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงแอนนา    แซ่ย่าง (ขาดรูปภาพ)
1. นายพงศกร    กากูล
5 20 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    หลอดแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชวิศา    บอนไธสง
6 22 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกานดา    พลอยเขียว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจีระพา    มีมาก
7 27 โรงเรียนวัดเขากลาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กชายซอรีม    สีเงิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางพัทธนันท์    เพ็งเจริญ
8 31 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายธนะชัย    รัตนโค้น (ขาดรูปภาพ)
1. นางปาลีรัฐ    พันธ์ไพบูลย์
9 37 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์    เจริญลาภ (ขาดรูปภาพ)
1. นางจรูญรัตน์    เรืองมัจฉา
10 46 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    แก้วนิล (ขาดรูปภาพ)
1. นางเสาวลักษณ์    สุดายงค์
11 48 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    ปล้องมะณี (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมชาย    บารมี
12 57 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสรศักดิ์    สายทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายทวีวัฒน์    คัทมาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................