งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    โชติวงศ์ษา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอัญชณา    เกษแก้ว
2 7 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสกุณา    ดีสำอางค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
3 9 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวุฒินันท์    สาวันดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางนิมิตมาศ    บุตรโท
4 12 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิตา    จันหาญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุบลรัตน์    หาแก้ว
5 13 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลิตา    ระวิเวท (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงนุช    เขียวไกร
6 18 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    คำมุก (ขาดรูปภาพ)
1. นายฉัตรชัย    มานะกิจ
7 18 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายศรายุทธ    ขันธ์แก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายปราโมทย์    เกลี้ยงสิน
8 27 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายปรเมษฐ์    จิตรราช (ขาดรูปภาพ)
1. นายสรายุทธ์    ทินกร
9 28 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายโชคชัย    มโหรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวบุญหลาย    วันทอง
10 30 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    พิมเสน (ขาดรูปภาพ)
1. นายธนวัฒน์    โนราช
11 33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายสามารถ    คำแปงตัน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุกัญญา    ยอดวัน
12 44 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กชายบุญชู    ย่านสากล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวเสาวลักษณ์    จุ้ยวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................