งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    คงประจำ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวีระยุทธ    พรหมวิรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจตุพร    ณ คอกม้า (ขาดรูปภาพ)
1. นายสิทธิชัย    นพคุณ
2. นายไพฑูรย์    อุ่นอบ
2 5 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกันตพงศ์    ด้วงสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐพล    แก้วหนุนเมือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวิศรุต    สงวนรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกิตตินันท์    นอกพิมพ์
2. นายดาวูด    หวังแจ่ม
3 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    อัศจรรย์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเมธี    นุ่มมีศรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนพล    ม่วงปู่ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรชัย    สุภาตา
2. นายสุชาติ    คำพร
4 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กชายอติคุณ    มามี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนโชติ    ทัดทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวรเมธ    โพธิ์ทรง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวราศรี    สดุดี
2. นางวรณัน    จงหม่อง
5 10 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายทิชากร    คันทะนาด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายนวพล    วิเศษดี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำบรรเทา (ขาดรูปภาพ)
1. นางยุวธิดา    เมฆวัน
2. นายไกยะสิทธิ์    มหาชัย
6 14 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายนรินทร์    แซ่หมี่ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสิทธิเดช    เขมาวุฆฒ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายจอมแสง    นาบุญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายปริญญา    สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน    ดีประดับ
7 18 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    รามณี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    นิ่มมณี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายณัฐพล    มั่นคงคำ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสาววิตรี    ชูสังข์
2. นายเมธี    นพนิช
8 24 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    สินไพบูลย์เลิศ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอภิวัฒนา    ยะสาน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสุขสันต์    เซมู (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวธัญญารัตน์    โมทารัตน์
2. นายพิษณุ    กล้าณรงค์กร
9 24 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    พลายละหาร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐวุธ    หล่าจันทึก (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอภิคม    สมควร (ขาดรูปภาพ)
1. นายชนาธิป    พูลมา
2. นางสาววัฒนิกา    กมลกลาง
10 25 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายวสันต์    อินทร์สิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสิริชัย    กลมเกลี้ยง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนากร    ในยวัตร (ขาดรูปภาพ)
1. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
2. นางสุวิมล    โพสาวัง
11 27 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กชายจิรัฏฐ์    ชูช่วย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนาวุฒิ    เพชรบริสุทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายพีรณัฐ    ละม้าย (ขาดรูปภาพ)
1. นางพัชชา    ชูช่วย
2. นายวิรัตน์    ปุ๋ยกระโทก
12 28 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    รัตน์เจริญ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายโยธิน    ผิวทองงาม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายนราดล    เจ็งศิริ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวิลาวรรณ    วงษ์แก้ว
2. นายอนันต์    นาเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................