งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 247
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายวันเฉลิม    สุจริตค้ำจุนวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเชิดชัย    บรรพตกุญชร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายกำชัย    ปฐมบวรทัต (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวฉันทพัฒน์    จันทร์ออน
2. นายศุภวัฒน์    วงค์ฉายา
2 3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กชายจตุพร    แย้มพราย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายศรัณรัชช์    เทียนนาค (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายพรภิรมย์    รอดไป (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุญญารัสมิ์    ทับจิต
2. สิบเอกอุดม    ทับทอง
3 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายอภินันท์    เหมาะสม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเอกศิษฐ์    พงศ์ศิริรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธกานต์    ชุมเกษียร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจีรพรรณ    ช่วยอนันต์
2. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
4 10 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพนมพร    บลลา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายจิรยุทธ    อินธิโคตร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสหรัฐ    คำสี (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิทยา    เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์    พิมพ์มีลาย
5 19 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรชัย    ใจปานแก่น (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวุฒิชัย    หงษ์ทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนชาติ    พรมบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
1. นางศศิธร    สุขศรี
2. นางสาวิตรี    ผกามาศ
6 26 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 1. นายวิษณุ    ศรีผ่อง (ขาดรูปภาพ)
2. นายอภินัทธ์    สุดแสง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายกัมพล    สมจิต (ขาดรูปภาพ)
1. นายมาโนช    ศิริชล
2. นายสุเทพ    อุทรทวิการ ณ อยุธยา
7 27 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    ภูชงค์ (ขาดรูปภาพ)
2. นายภัคพงษ์    ชูสุชน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายเรืองศักดิ์    นวลงาม (ขาดรูปภาพ)
1. นายบุญเจริญ    ชูช่วย
2. นายวิรัตน์    ปุ๋ยกระโทก
8 36 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    เงินน้อย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐชัย    ทองอินทา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอุดมการณ์    หอมอ่อน (ขาดรูปภาพ)
1. นายมนตรี    อินมา
2. นายเรวัช    ตามูล
9 38 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายยศธร    รามโพธิ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายภัทรพล    บุญเลิศ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสมรส    กิ่งค้างพลู (ขาดรูปภาพ)
1. นายประวิทย์    นาคมอญ
2. นางสาวพัชราภา    ขวัญมุข
10 44 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธีรพัทธ์    วงศ์กล่อม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวิทวัส    แตงโสภา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายธนพล    นิ่มเนียม (ขาดรูปภาพ)
1. นายภาณุพงศ์    พละวงษ์
2. นายรัชพล    วรกรรณ์
11 46 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธเนศ    บัวสด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอธิคม    ขวัญเมือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายทนงศักดิ์    อินธนู (ขาดรูปภาพ)
1. นายมงคล    สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ    เวชกามา
12 60 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนดล    หารวย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายศุภกรณ์    สอนสา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสาคร    เบาะแสะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิษณุ    วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์    ชูหมื่นไวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................