งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 248
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวันดี    ไหลร่ำรวย (ขาดรูปภาพ)
1. นายเจษฎา    ศิริพงษ์
2 9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายธัชธรรม    เที่ยงธรรม (ขาดรูปภาพ)
1. นายอนุศักดิ์    ฮงประยูร
3 15 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายจิระ    ศิลปไชย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอมรรัตน์    ทองเสน
4 21 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    ใจเพียร (ขาดรูปภาพ)
1. นางกุหลาบ    สุทธิวิลัย
5 22 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 1. เด็กชายธีรนัย    เหมเส็ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนุจรี    ชายกุล
6 25 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธยานี    ปลอดแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายภานุกร    นิ่มดวง
7 29 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายจารุกิตติ์    ศรีสุพัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอำพร    ไชยอิน
8 35 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    คมสารพาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางหนูทิพย์    พันธ์งาม
9 36 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ศิลปานันท์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางนงนภัส    บุญเสา
10 36 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายปณิธาน    คำหล่อ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมนึก    พรมจันทร์
11 38 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายปฎิภาณ    ภู่มณี (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมเกียรติ    ทองนวล
12 52 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวริศา    กีรติสุขสกุล (ขาดรูปภาพ)
1. นายนรงค์    ทองสุก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................