งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 249
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    พันธ์ธร (ขาดรูปภาพ)
1. นางจันทนา    สวัสดิ์ละคร
2 8 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    ถนนกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นายจักรพงค์    เวียงอินทร์
3 11 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายนพเกต    เข็มขาว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุลีกาญ    ธิแจ้
4 17 โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กชายภูวนาท    เพชรสุทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางลาวัณ    แสวงรัตน์
5 17 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    โพธิ์ด้วง (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิจิตต์    มากมีทรัพย์
6 19 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เขียววิชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางลดาวัลย์    ทรัพย์เจริญ
7 26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายณัฐนัย    สุตะโท (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุนันท์    พงษ์รอด
8 37 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    จันทร์รักษา (ขาดรูปภาพ)
1. นางพิมพ์ปวีณ์    ปานเพ็ชร
9 38 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    หาญมนตรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพรรณทิพา    โพธิ์อ่อง
10 39 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงอลินยา    ดวงจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวทันยา    ปินตามูล
11 45 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายดลบดินทร์    วรรณสัมผัส (ขาดรูปภาพ)
1. นางจุฬวดี    ศรีโยธี
12 58 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธีระพงษ์    วงศ์โหง่น (ขาดรูปภาพ)
1. นางเปรมวดี    วงศ์หมั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................