งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 250
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สันติพนาพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอนุุชัย    ซอทาโซะ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงภัทรภร    ธานีมั่นคงเดช (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวปราณี    จะซือ
2. นางสาววณิชชากร    จันทร์คำ
2 2 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แสงวิมาน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงซารีฟา    ปุ๋ยสำลี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงฮุซนา    ละมูลสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นางดุษฏี    อนุศาสนนันทน์
2. นายยุทธภูมิ    สอนวิสัย
3 2 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สีทาฮาด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิรประภา    แสนหล้า (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ    แก้วพิลา (ขาดรูปภาพ)
1. นางณภาพร    ศรีวะรมย์
2. นางพัทธนันท์    ศรวิชัย
4 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. เด็กชายธนธรณ์    พ่วงคง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายณัฐภัค    ฮ่งกุล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายภูศร    จิมีสิก (ขาดรูปภาพ)
1. นางฉวีวรรณ    เจริญพานิช
2. นายเสนีย์    ศรีมณี
5 8 โรงเรียนบ้านพุรวก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ห้วยหงษ์ทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอติเทพ    สระทองแก้ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสัมพันธ์    ทองเชื้อ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวขวัญดาว    มาลัย
2. นางอุษา    นิยมธรรม
6 19 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายวิชชนนท์    เมืองลาย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกรณ์    ปาลคเชนทร์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงนฤมล    ทองพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัตนวรรณ    นันทเกษตร
2. นายวรัญญู    ทองถึง
7 23 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    ไชยเครื่อง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกุลธิดา    สีคำวัง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    โปร่งจิตร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววาสิตา    สันบุญเป็ง
2. นายสมเจตน์    ไปเร็ว
8 24 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    เงินดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกาญจน์ธนนท์    พลับพลึงศรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวุฒิชัย    ชื่นเพียร (ขาดรูปภาพ)
1. นางธิติมา    ขอสุข
2. นายนิรุช    ขอสุข
9 26 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายจุลพันธ์    จันทร์ศรี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายปณชัย    พรหมชาติ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุพรรษา    รักษาสิทธิชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นายจรูญ    คชสิทธิ์
2. นางสิรินภา    คชสิทธิ์
10 27 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กชายพจนารถ    ศรีสุขใส (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัทราพร    รักษาวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หอมแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางพัชชา    ชูช่วย
2. นายวิรัตน์    ปุ๋ยกระโทก
11 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เรืองวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวิชานันท์    ดีอิ่นคำ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ใจเหิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัญญาพร    วิภาสกุลเด่น
2. นายเมธี    เมฆสิงห์
12 30 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธนภร    หล่อวัฒนา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์    จันต๊ะวงค์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจักษณา    ตาริน (ขาดรูปภาพ)
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นางลัดดา    วีรวงค์
13 46 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเอกวิทย์    วงษ์ทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายสรวิชญ์    สว่างภพ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวุฒิพงษ์    วงจัน (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิระศักดิ์    สาระพงษ์
2. นางสาวสุมาลี    บุญธรรม
14 59 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงศุภาพิชญุ์    ดีด้วยชาติ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกานดา    ตั้งชาติ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์    นันศิริ (ขาดรูปภาพ)
1. นายกฤษขจร    ศรีถาวร
2. นางการุณา    นาคิชาติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................