งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 251
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายราเชนทร์    สุอิ่ม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายไตรภพ    สุภัคจตุรพร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงจันทรา    รัชพลธานี (ขาดรูปภาพ)
1. นายบัณฑิต    กันธิวัง
2. นางสาวยศสินี    ใจน้อย
2 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    อยู่เปี่ยม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนัฐชยา    ศุภซื่อสงวน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายยุทธภูมิ    บุญมาก (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พุ่มนิล
2. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
3 7 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กชายภูมิมินทร์    สีสอน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายชูเกียรติ    คงแก้ว (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ประเสริฐพงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางศศิธร    แก้วศรี
2. นางสาวศัลยา    ก้อนแก้ว
4 18 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์    กุมขุนทด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวสิพร    มาวขุนทด (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุพรรษา    คำภาวินิจ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุริยา    กอมขุนทด
2. นางอาทิตยา    หมายใยกลาง
5 24 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายวรยศ    แซ่ว้าน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชลิตา    แซ่ม้า (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอาย    แซ่กือ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสราวุธ    นันทะสาร
2. นางสุภาพร    ปานประยูร
6 26 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายฉัตรมงคล    บัวระบัติ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายธนภัทร    ไวยพัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายวัชรากร    บุญยวุฒิ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวัฒนา    แสงสิงห์
2. นางศรัญญา    ภูอาบทอง
7 27 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กชายอนุตร    ระวัง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายวิวัฒน์    ชฎากรณ์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายอนุภัทร    ศรีกาญจน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิรัตน์    ปุ๋ยกระโทก
2. นางเสาวณีย์    สวัสดี
8 32 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีอุดม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายศราวุฒิ    บุญศรี (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายรุ่งนภา    ศรีสาณาราช (ขาดรูปภาพ)
1. นายกษิดิ์เดช    ปราบสาร
2. นางสาววารุณี    ปราบสาร
9 34 โรงเรียนโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเกริกชาติ    อาจญาทา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    แมนสถิตย์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงอุทุมพร    สังสาย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววันทนีย์    ศรีสำอางค์
2. นางเทียมใจ    จันทร
10 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    ฟองน้ำ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายเสกสรร    สุริยวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
3. นางสาวอนัญญา    ศรีอรุณกนก (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวธิดารัตน์    สังข์อนันต์
2. นายสมไชย    กระต่ายทอง
11 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐกาญจน์    เกรียงไกร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชื่นนภา    เหลืองรุ่งทรัพย์ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    โครตวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
2. นายไพศาล    แสวงหา
12 46 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายนิติกร    ศรีบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงมยุรีย์    สีบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงนรินทร์    ศรีบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
1. นายกิตติศักดิ์    มครนันท์
2. นางสาวนภัทร    จันทเสน
13 52 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    พวงทอง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    เกษม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กชายสิทธิพงษ์    สำราญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสรรเพชร    อินทรสุข
2. นายสุเทพ    ทองมาก
14 60 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายลิขสิทธิ์    ถนอมดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงขวัญใจ    ดวงประภา (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงชนาพร    ดวงประภา (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิษณุ    วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์    ชูหมื่นไวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................