งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 1. เด็กชายทิภัทรฐา    สุวรรณรัฐภูมิ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอมรรัตน์    ศรแก้ว
ชนะเลิศ
2 20 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 1. เด็กชายวันรอมซี    แวดอเล๊าะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราภรณ์    คงถาวร
4
3 22 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 1. เด็กชายอภิรักษ์    รบมานา (ขาดรูปภาพ)
1. นายกริชศิลป์    วรินทร์เวช
4
4 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงธิติ    ผาสามเส้า (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
4
5 26 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    กิจชลวิวัฒน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรธนารัตน์    ดวงอาจ
4
6 28 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายชนนฒ์    บุญแสน (ขาดรูปภาพ)
1. นายชัยวัฒน์    สุยะชัย
4
7 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชมสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นายประวิทย์    บุญต้น
4
8 29 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุตรตา (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุไรวรรณ    ภิญโญทรัพย์
4
9 30 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    มูลจะคำ (ขาดรูปภาพ)
1. นายศุภนิตย์    สิทธิชัย
4
10 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ปะทะตา (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
4
11 47 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    จรุงพันธุ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสราวุธ    สุวพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 60 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชาลิสา    คำทู (ขาดรูปภาพ)
1. นางกมลมาลย์    บุญมั่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................