งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอนงนาฏ    ศรีนอก (ขาดรูปภาพ)
1. นายศิลา    มอมขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 8 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายคชากรณ์    ยิบกระโทก (ขาดรูปภาพ)
1. นายสิรภัทร    สหัสวรรษรัศมี
4
3 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมีนา    บุรุษชาติ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    ประทุมนันท์
4
4 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาลิตา    มุงคุณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพวงทิพย์    หมุยจินดา
4
5 18 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ขอวางกลาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางวารุณี    ทองมาก
4
6 20 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 1. เด็กหญิงซูไฮดา    สะมะอาลี (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราภรณ์    คงถาวร
ชนะเลิศ
7 22 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงพิมประภัทร    แดงสงวนสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นางจารีพร    พรมชัยศรี
4
8 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    วิเชียรชัยคีรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
4
9 26 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 1. เด็กหญิงภัทรากูล    ชลหัตถ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายกมลพันธ์    งานแข็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 28 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงพีรณัฐ    วงศ์เมือง (ขาดรูปภาพ)
1. นายธานี    มณีจันทรา
4
11 30 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนงนภัส    สุทำแปง (ขาดรูปภาพ)
1. นายศุภนิตย์    สิทธิชัย
4
12 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมสุดา    บุรพรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................