งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 265
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 1. เด็กหญิงแพรวา    แซ่ลิ่ม (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุภัทร    สุวรรณรัฐภูมิ
4
2 10 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    จันทร์ทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายศิริ    สัตถาผล
ชนะเลิศ
3 17 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กชายจิรกิตติ์    ถึงสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายประธาน    ยศรุ่งเรือง
4
4 22 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กชายภคิน    พูลสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายธนเทพ    รักปลื้ม
4
5 26 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ชะวาจิตร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววราลี    หลีประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 27 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    รัตนสุภา (ขาดรูปภาพ)
1. นายพงศ์ศักดิ์    ผสารพจน์
4
7 29 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    ตลับเงิน (ขาดรูปภาพ)
1. นางประจักษ์    ภูมินา
4
8 33 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงปภานันท์    จีนอาศัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
4
9 43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    จะเจริญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายรุ่งแสง    พลซา
10 44 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงโมโมเอ    ทัยเทียม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสำอาง    สังข์ยก
4
11 47 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวาสินี    สาลีคำ (ขาดรูปภาพ)
1. นายศรราม    โชติบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 47 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวชลดา    นันธานี (ขาดรูปภาพ)
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................