งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 7 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวิรังรอง    จันทร์อ่อน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวชะบา    จันทร์นวล
4
2 7 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิดา    บุญผ่อง (ขาดรูปภาพ)
1. นางศุกฤตา    ภู่ระหงษ์
4
3 17 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ดับพันธ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายเอกรินทร์    ถิ่นนา
4
4 19 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงพิลาอร    แซ่ลี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุพัตรา    สมฤทธิ์
4
5 20 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงกมลเนตร    คำกลอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายสิทธิชัย    จันทร์คลาย
ชนะเลิศ
6 25 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงทับทิมทอง    หล้าหิบ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุระชัย    แสงทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 25 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซเฟีย    เจ๊ะแล๊ะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางเยาวลักษณ์    ผ่องถวิล
4
8 27 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    นุวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวภาสวรรณ    ภาสกนธ์
4
9 30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพธารา    ชิมรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
4
10 33 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    จงจอหอ (ขาดรูปภาพ)
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
4
11 33 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    พรหมบุญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมคิด    วัฒนะ
4
12 61 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ศรีกู่กา (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรพิมล    จำปาทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................