งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น สพป. ภูเก็ต 1. เด็กหญิงศิริประภา    ห้าพุทรา (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิริยะ    สุขประสิทธิ์
4
2 5 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทรโกมล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
4
3 9 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายสมชัย    แซ่โซ้ง (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิชัย    กาวิน
4
4 9 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ท้วมพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    ประทุมนันท์
4
5 9 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เจริญราช (ขาดรูปภาพ)
1. นายอณุกูล    แพงช่วย
4
6 12 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เนาว์เพชร (ขาดรูปภาพ)
1. นายพรชัย    หงษ์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 24 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนันทัชพร    ไชยสาสน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอัครเดช    อินทรสถาพร
4
8 24 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กชายภูตะวัน    ช่างเหล็ก (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมหมาย    จันทิกาแก้ว
4
9 26 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 1. เด็กหญิงชญาดา    อุส่าห์การ (ขาดรูปภาพ)
1. นายกมลพันธ์    งานแข็ง
ชนะเลิศ
10 28 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    หมูแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายธานี    มณีจันทรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 33 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    จงจอหอ (ขาดรูปภาพ)
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
4
12 33 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวัลภา    แสนขาล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมคิด    วัฒนะ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................