งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงตุ้ย    คำเงิน (ขาดรูปภาพ)
1. นายรัฐพล    โหนขุนทด
4
2 10 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายรัฐกฤษ    ชีมุล (ขาดรูปภาพ)
1. นายศิริ    สัตถาผล
4
3 17 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    สุดเดช (ขาดรูปภาพ)
1. นางผกามาศ    ดำปิน
4
4 17 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    บุญดัด (ขาดรูปภาพ)
1. นางเยาวลักษณ์    อุ่มอยู่
4
5 17 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุปรียา    ศรีเงินดี (ขาดรูปภาพ)
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 20 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 1. เด็กหญิงฮัสน๊ะห์    อาแวโซ๊ะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายแวสุไลมาน    โตะกะ
4
7 21 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาต    บัวล้อม (ขาดรูปภาพ)
1. นายวีระวัฒน์    อยู่ยืด
4
8 24 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 1. นางสาวม่านฟ้า    รักชาวเขา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวปรตา    วงศ์อารี
4
9 26 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 1. เด็กหญิงเนตรนภิส    หมันการ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววราลี    หลีประเสริฐ
4
10 46 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ขุนยวง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวณาตยา    อังกินันทน์
4
11 47 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. นายภาคิน    พรรณา (ขาดรูปภาพ)
1. นางชุมาภรณ์    ฝาชัยภูมิ
ชนะเลิศ
12 60 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สรแสง (ขาดรูปภาพ)
1. นายเนาวรัตน์    แก้วเลื่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................