งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 274
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาลินี    รวมจำนงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายภราดร    บุญประคม
2 7 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    กองสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุทธิพันธ์    ประวันนา
3 14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายดณุพร    นวลไธสง (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรุจน์ธภัทร    ธัญพิสิษฐ์กุล
4 17 โรงเรียนบ้านทอนหาน สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์สุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางนพพร    กาญจนาทิพย์
5 20 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงบงกช    เสือแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวโชติกา    ชุมนุมชาติ
6 23 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงเมทินี    คุ้มวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจิรุกาญจน์    คำลือ
7 24 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กหญิงพรชนก    อยู่ด้วง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกาญจนา    พัฒนพงศ์
8 25 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วประดิษฐ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวรรณาภรณ์    ศตะรัต
9 26 โรงเรียนวัดรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กชายธีรพงศ์    นาคพ่วง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุนทรี    ทัดช่อม่วง
10 26 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุปราณี    สหะชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุจิรา    ประทุมดวง
11 29 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายณรงค์พร    พุฒซ้อน (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์    ไกรกิจราษฎร์
12 33 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ประดิษฐ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุมาลี    วิศนุนาถนคร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................