งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 275
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 6 โรงเรียนบ้านพุม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    พันธ์นุช (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนิภา    เย็นฉ่ำ
2 7 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนัตยา    สังข์สิงห์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุนิษา    คงโอ
3 9 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายสดายุ    จาดใจดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางดวงแข    สุขเกษม
4 10 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา    แก้วบัณฑิต (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววรารัตน์    ไพยเสน
5 11 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    แซ่หย่าง (ขาดรูปภาพ)
1. นางอรุณวรรณ    วรรณเลิศ
6 17 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กชายศรัณยู    ช่วยมี (ขาดรูปภาพ)
1. นายนาวี    เรืองชู
7 20 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    ทองอยู่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววัลลภา    กุลนานันท์
8 22 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 1. เด็กชายวิทยา    เส็นแดง (ขาดรูปภาพ)
1. นางปรียาพันธ์ุ    ปานเพ็ง
9 23 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ภิรมย์ใส (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุษา    คำศรี
10 23 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธีทัช    ทองมี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรพีพรรณ    ภูถาวร
11 29 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายสันติ    นวลจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุษบา    นิลนนท์
12 56 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ยิ้มสวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุรีพร    สีแดงเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................