งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 276
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายวันโชค    กลิ่นกลัด (ขาดรูปภาพ)
1. นายณรงค์    ฉ่ำแสง
2 9 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 1. เด็กหญิงสรัชฐา    แหลมทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายธีรวัฒน์    พูลศิริ
3 10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงแพชมพู    สายวัน (ขาดรูปภาพ)
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
4 10 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชนกานต์    เชียงทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจินดา    เกษศรี
5 12 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    หมู่เฮง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุกัญญา    หอมสะอาด
6 12 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มาเป้า (ขาดรูปภาพ)
1. นายสิทธิพงษ์    เพียรมี
7 15 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายอนุวัต    ยิ้มแย้ม (ขาดรูปภาพ)
1. นายอาพร    ชุมเขียว
8 25 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ถึงเจริญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางรัตนา    เลรักมาน
9 27 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    ขุนจิตร (ขาดรูปภาพ)
1. นางนัยน์ปพร    ใจเดช
10 32 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายงามสิริ    นันทะรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางถิรดา    ทองแสน
11 44 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทธ    สาดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางกนิษฐา    ศรีวะโสภา
12 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติ    เต็มภักดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสมคิด    อยู่จำเนียร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................