งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    บำรุงสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุขพณ    ช่วยดำรงค์
2 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กชายจุลจักร    ชังกลิ่น (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุบลรัตน์    เครือภู่
3 6 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกันต์ธร    มงคลสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัตติยา    พงษ์ปลัด
4 7 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปลอดรักษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางปราณี    แย้มยี่สุ่น
5 9 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงเกษรา    สีสลับ (ขาดรูปภาพ)
1. นางลำดวน    บุญเพียร
6 14 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปริมวรินทร์    เคนฮวด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมประสงค์    ชัยอินทร์
7 23 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ศรีแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางอนงค์    ฤทธิสิน
8 27 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงมินตรา    พันธ์ดี (ขาดรูปภาพ)
1. นายเป็ล    แหวนทอง
9 28 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาวดี    แสงสว่าง (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนิตยา    พงศ์พัสสะระ
10 29 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ชาติสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรลภัส    สุขชีวี
11 45 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราศิณา    ใจจิตแจ่ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุจิตรา    ไทยประยูร
12 48 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายภราดร    ภู่เปี่ยม (ขาดรูปภาพ)
1. นายศุภวัฒน์    พึ่งภพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................