งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 280
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายสหสิน    อุ่นจิต (ขาดรูปภาพ)
1. นางวรรณา    ทองภูเบศร์
2 5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    บัวใหญ่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัตติยา    อุดมทวี
3 10 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กชายกฤตยชญ์    วงศ์อารีย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววนิดา    จินดามาตย์
4 11 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กหญิงพรกมล    ธนบดีจิรกาล (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวปรียาวดี    กันทอง
5 19 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายภรัณยู    บุญธนาโชค (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราพร    สุวรรณสมุทร
6 20 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    คำดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางกาญจนา    สุกาญจนรักษ์
7 22 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 1. เด็กชายธีรนัย    เหมเส็ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนุจรี    ชายกุล
8 33 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์    พิชิ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกฤษณา    ชาติดอน
9 42 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สุวรรณยี่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางพรรณธร    ทรัพย์เมฆ
10 47 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศราสิณี    แก้วภู (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัลยกร    บุญญะวัตร
11 49 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายศิริวัฒน์    หลงมีวงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุพัตรา    กิตติยศธาดา
12 61 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงรติพร    เนียมจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายธวัช    มะเสนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................