งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 281
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กชายทรงฤทธิ์    ชายศักดิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอมรชัย    ปงลังกา
2 26 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพิมนภา    มากอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายธีรวัฒน์    พัฒโท
3 27 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุตินันท์    นะรินรัมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายประกอบ    นิยมรัมย์
4 30 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    คงธนะรักษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายฐิตินาถ    มงคล
5 31 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กชายวิริยะ    แป้นเพชร (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมศักดิ์    เอี่ยมกลิ่น
6 59 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงปาริชาต    รูปเหลี่ยม (ขาดรูปภาพ)
1. นางฐิตาภรณ์    แรงประโคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................