งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 282
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ชนะแดง (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิรายุ    พรหมเจริญ
2 7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    พยุงวงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางขวัญเรียม    มณีธรรม
3 7 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา    ทองแบน (ขาดรูปภาพ)
1. นางจริยา    ใจดี
4 16 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 1. นายเตชินท์    อรัญรุตม์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัตนากร    เมฆสุวรรณ์
5 20 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    พงษ์ถาวร (ขาดรูปภาพ)
1. นายตำรา    ดีจรัส
6 25 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กิจจารักษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสารภี    อ่อนรอด
7 29 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายสันทัด    อินทพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายพิเชษฐ์    นิลนนท์
8 29 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายวัชรพล    แสนแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นายนิติศาสตร์    เคนมิ่ง
9 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. นายสุรพงษ์    ศิริรักษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุษรา    อิสระกุล
10 39 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เหล็กพิมาย (ขาดรูปภาพ)
1. นายเจริญทรัพย์    ขอบพิมาย
11 39 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงพนัสดา    เชียงสอน (ขาดรูปภาพ)
1. นางวทันยา    ปินตามูล
12 46 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นางสาวจุไรพร    ปัญหา (ขาดรูปภาพ)
1. นายธรา    ปรากฏชื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................