งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 283
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. นางสาวโชติรส    วงษ์จำเจริญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุพิชชา    อยู่ดี
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ศรานันทวรวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัลยา    รักจันทร์
3 18 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ถินนา (ขาดรูปภาพ)
1. นายประเสริฐ    นิ่มละมัย
4 25 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายกสิวัฒน์    ฐานทิตย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวารินทร์    เขตชำนิ
5 25 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    แซ่ลิ้ม (ขาดรูปภาพ)
1. นางฐิติพร    ศรีถาพร
6 27 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มีเชาว์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายชูชาติ    รักชื่อ
7 41 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กชายเยี่ยม    หล่อหลอม (ขาดรูปภาพ)
1. นายสมชาย    แก้วเกตุ
8 43 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอรชุดา    พิมพ์เสนา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวเบญจมาศ    บุตรสมบัติ
9 48 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปัญญาทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิวัฒน์    จันทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................