งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 284
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สุวรรณาคม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสนธยา    ประทุมมาศ
2 5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงตะวัน    แดงน้อย (ขาดรูปภาพ)
1. นางกันตนา    ระวังวงศ์
3 6 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรมแก้ว (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุนันทา    กองตาพันธุ์
4 6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายศิวกร    สุริยวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายคำพร    ปากเมย
5 9 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงสุนารี    แซ่ว้า (ขาดรูปภาพ)
1. นางธนวรรณ    บุดดี
6 15 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    วันนา (ขาดรูปภาพ)
1. นายลือชัย    ศรีหริ่ง
7 16 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 1. เด็กหญิงรัตนา    เทศนา (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัตนากร    เมฆสุวรรณ์
8 27 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    วรรณฤกษ์งาม (ขาดรูปภาพ)
1. นางภัทรพร    วิบูลย์ปรีชา
9 28 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ทองขวัญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนิตยา    พงศ์พัสสะระ
10 30 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิรสุดา    วิศรุตเวสสะภู (ขาดรูปภาพ)
1. นายยุทธนา    สุนทร
11 39 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แข็งฤทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายอนุรักษ์    บัวนาค
12 39 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กชายนรภัทร    ใจตุ้ย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมพิศ    ใจบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................