งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 285
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 1. เด็กหญิงกรกนก    ไตรยวงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกัลยาณี    พิพัฒน์วรสกุล
2 3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายธนากร    ซิวแดง (ขาดรูปภาพ)
1. สิบเอกอุเทน    ธิโย
3 7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายธงชัย    อภัยจิตต์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวินิตา    สร้อยเพชรประภา
4 10 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 1. นางสาวธนวรรณ    เตชะวงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุนิศา    ภักดิ์จันทร์
5 19 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กชายนิติภูมิ    เวชพราหมณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราพร    สุวรรณสมุทร
6 25 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายสิทธันต์    รู้ยาม (ขาดรูปภาพ)
1. นางอัญชลี    หาญกล้า
7 29 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ    มาขุมเหล็ก (ขาดรูปภาพ)
1. นางนิตยา    แพ่งสัมฤทธิ์
8 35 โรงเรียนวัดจุกเฌอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กชายพิสิฐ    สินธุเจริญ (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุษรา    อิสระกุล
9 37 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ท้วมแสนงาม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุวรรณา    บุญอร่าม
10 45 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายดลบดินทร์    วรรณสัมผัส (ขาดรูปภาพ)
1. นางจุฬวดี    ศรีโยธี
11 50 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 1. นายจักรกฤษณ์    หาริตะวัน (ขาดรูปภาพ)
1. นางดรุณี    จันละมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................