งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 4 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอุไลวรรณ    โมลา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    แสงนาค (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุนารี    คอกกระโทก (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    มาจันทึก (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงนิลรัตน์    มุ้ยแก้ว (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองคำ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงดารารัตน์    จันทร์คล้อย (ขาดรูปภาพ)
1. นายภัทราวุธ    ไชยเชษฐ์
2. นางลภัสกร    เสือลอย
3. นายวินัย    หลาบงาม
2 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    สืบพันธุ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนาลิสาข์    วิไลพร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ยางเดิม (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวราพร    กาญจนสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุรัตน์    อินทรสุวรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงส.เพชรน้ำหนึ่ง    บุญแก้ววรรณ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กชายนันทวุฒิ    ทิพย์ชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิรายุ    พรหมเจริญ
2. นางสาวพินิดา    ศิริมาสกุล
3. นางสมจิตร    บุญเกิด
3 9 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงรักตาภา    แซ่ลี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสายไหม    แซ่เฒ่า (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงปาริชาติ    หนานอ้าย (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุชาดา    แซ่ย่าง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงรัตนา    แซ่ลี (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แซ่ย่าง (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงเบญจมาศ    หมั้นเยือน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจอมขวัญรพี    แสนหอม
2. นางทัศนาวรรณ์    คำตื้อ
3. นางอธิษฐาน    เชาว์รัตนประภา
4 10 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงช่อทิพย์    รู้ยิ่ง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปนัดดา    ซึมเมฆ (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสาลิกา    พรมกาวงค์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนาฏยา    อินทะสอน (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงทัศวรรณ    ราชัย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงเพชรา    สอนพิมพ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงสุภาพร    บุญหลักคำ (ขาดรูปภาพ)
1. นายจิตรลดา    ขึ้นภูเขียว
2. นางสาวธัญชนก    พรมพิลาด
3. นายไมตรี    เภาโพธิ์
5 13 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    เส็นบัตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจันจิรา    ดีนทอง (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    นุ่มอินทร์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยาชะรัด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงญัติมิน    เขียดนุ้ย (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงนาเดีย    เหล็มสัน (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงประวีณา    เทียมดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกฤษณา    เเสงขำ
2. นางณัฏยา    ลือกิจนา
3. นางหวันส่าหรี    หม้าเหล็ม
6 15 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชุลีพร    ธรรมวิริยะ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุชาริณี    หอมเอนก (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงญาณี    จันทสิทธิ์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขวัญสด (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงเจนิสตา    ประสานแสง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงสรัญพร    ครองวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงศุภสุตา    วรรณภักดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสมร    ไชยพงษ์
2. นายสุรพล    ไชยพงษ์
3. นางสาวอรทัย    เวียงแก้ว
7 26 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    จำปาเงิน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกัลญา    ส้มจีน (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงรัศมา    อุรุมปานนท์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงอินทิรา    ศรีบุญเรือง (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงแสงดาว    อินทร์กับจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงเมลาณี    ช่อจำปา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงยมลพร    แจบ้านเกาะ (ขาดรูปภาพ)
1. นางคนิตรา    หารธุจิต
2. นางสาวนลินี    เฉลยทัศน์
3. นายอุลิต    ธาราดล
8 27 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ทรัพย์เพชร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงภัทรศยา    ทรัพย์เพชร (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสไบทิพย์    ไกรนรา (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงวริษฐา    สมศักดิ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงวรรณิษา    ตั้นซุ่นหิ้น (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงศุภนิตา    จันทร์สีนาค (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    อมรกุล (ขาดรูปภาพ)
1. นางจรวย    พรหมศร
2. นางเพ็ญนภา    คงสุข
3. นางโสภิศ    ลิมป์เศวตกุล
9 30 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    บุญเกิด (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนวรัตน์    คุ้มท้วม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงกันทิชา    สุริยะ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงเบญญาภา    ประยูรพงษ์ (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงจิดาภา    มารัด (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กชายชนะชล    จิตอารี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวกชพร    ขันทะสีมาร
2. นายทิวากร    ทันเที่ยง
3. นายวิศรุต    ศิริรัตน์
10 33 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลกันยา    แซ่ว่าง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    คีรีวัฒนกุล (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงสุวนันท์    แซ่สง (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงธีรนาถ    แซ่เถา (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงชนินาถ    แซ่โซ้ง (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงมณีวรรณ    แซ่วื่อ (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงดอกไม้    แซ่เถา (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัฐวุฒิ    ก้อนเงิน
2. นางบุษบา    แก้วพิลา
3. นางสาวสุดารัตน์    แร่นาค
11 39 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงลลิตวดี    ปะนาเต (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    บุญสุข (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงลูกหว้า    ไกรรัตน์ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงเบญญาภา    สีหานาม (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุภาดา    กลางโสภา (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงอภิสรา    ด่านวิชัย (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงปิยดา    สังศรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางคนึงนิจ    เลไธสง
2. นางสาวมุจรินทร์    คุณานันท์
3. นายอุดร    เลไธสง
12 46 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    สุพรรณ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงขวัญหทัย    บุญร่วม (ขาดรูปภาพ)
3. เด็กหญิงธิติมา    สุพรรณ (ขาดรูปภาพ)
4. เด็กหญิงนันธิดา    แก้วมงคล (ขาดรูปภาพ)
5. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีธรรม (ขาดรูปภาพ)
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    สีดา (ขาดรูปภาพ)
7. เด็กหญิงอัจฉรา    โพธิ์ทอง (ขาดรูปภาพ)
1. นางณฐมน    นนท์เทศา
2. นายทองลา    บังเอิญ
3. นางสนอง    ศรีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................