งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายอติวิชญ์    ขอจุลซ้วน (ขาดรูปภาพ)
1. นายปุณณ์ศิลป์    สายจันทร์
4
2 10 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    แซ่เถ่า (ขาดรูปภาพ)
1. นางวรรณพร    วงศ์สายใจ
ชนะเลิศ
3 19 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กชายดลณฤทธิ์    ฟ้าแลบ (ขาดรูปภาพ)
1. นายณัฐวุฒิ    กวาวหนึ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 20 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    ทองสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายธานี    ไวยบุตรี
7
5 25 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮันนะห์    เจะและ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 26 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 1. เด็กหญิงฟารีด้า    วาหะรักษ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววราลี    หลีประเสริฐ
4
7 26 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายปกาศิต    เหลาเกตุ (ขาดรูปภาพ)
1. นายประพันธ์    สินถาวร
4
8 30 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปานปรีญา    จักอะโน (ขาดรูปภาพ)
1. นายธนวัฒน์    โนราช
7
9 35 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    บู่พุก (ขาดรูปภาพ)
1. นางอารมณ์    สวัสดี
9
10 37 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงอรัญญา    พิมพ์ต้น (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววิไลวรรณ    บัวแก้ว
10
11 46 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    โยโส (ขาดรูปภาพ)
1. นายสนธยา    ดอกประโคน
11
12 53 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    ภาษาสุข (ขาดรูปภาพ)
1. นายณภัทฏ์    ภาษาสุข
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................