งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงรัชชนก    ศรีสุข (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจิตรานุช    โทนอ้น (ขาดรูปภาพ)
1. นางวีรยา    คำแหง
10
2 17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกมล    ขาวดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    ทองดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวตานตะวัน    นานช้า
2. นางสาวพยอง    ตู้ดำ
6
3 20 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เทียมสงวน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีสวัสดิ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอาพร    กุชโร
9
4 25 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซเฟียนี    เจ๊ะปอ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงซูฟียา    วาโด (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัชนี    ภู่พัชรกุล
2. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
4
5 26 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ สพป. พังงา 1. เด็กชายวรวิทย์    หมื่นระย้า (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    ชูชีพ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวนันทิยา    อิฐเกิด
ชนะเลิศ
6 29 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กชายพีรภัทร    แก้ววิเชียร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชนิษา    เกิดช้ำ (ขาดรูปภาพ)
1. นางอุษารัตน์    ตังควิเวชกุล
10
7 29 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเมธวี    นามมณี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสุภาพร    จันทร์ภิรมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสุภาวดี    โคตะมูล
2. นางอุดมลักษณ์    ร้อยดี
4
8 30 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิรัญญา    เทียนรุ่งยอดภู (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แซ่ท้าว (ขาดรูปภาพ)
1. นางรพีพรรณ    พันชน
2. นางวิไล    มะโนแป๊ก
6
9 31 โรงเรียนบ้านองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอลิชา    น้ำพุ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจักจั่น    - (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา    ประชากุล
10
10 32 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กชายซื่อคูณ    แซ่เฉิน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอภิชาติ    แซ่หยาง (ขาดรูปภาพ)
1. นางนัยน์ปพร    ปานกลัด
2. นางเพ็ญแข    ปานหมอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 54 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุขขวัญ    ถวิลบุญ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอรวรรณ    พัทณี (ขาดรูปภาพ)
1. นางจิราภรณ์    พละพงศ์
2. นางวรรณลี    ทองลอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 60 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวรวรรณ    วันวาน (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิริวิมล    อระดี (ขาดรูปภาพ)
1. นางพิสมัย    สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร    เลือกนารี
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................