งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 6 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    แก่นเขียว (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    ดวงใจ (ขาดรูปภาพ)
1. นางญาณาธร    ธรรมโรง
2. นางบุษบา    พึ่งสว่าง
ชนะเลิศ
2 8 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    กาฬภักดี (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชาริสา    แก้วเรือง (ขาดรูปภาพ)
1. นางพวงเพชร    แสนพรม
2. นางลำจวน    อินปนาม
5
3 10 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    หล้าพรหม (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชนิตา    หาญยงค์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวราภรณ์    นาคคูบัว
2. นายเจตจันทร์    สาระวรรณ
8
4 15 โรงเรียนบ้านซับตารี สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    เอ้โทบุตร (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอริสรา    มะยมตะคุ (ขาดรูปภาพ)
1. นายบรรยาย    สุดสงวน
2. นายปรีชา    วุฒิเกษตรสกุล
7
5 20 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 1. เด็กหญิงยามีละห์    แวนาเห็ง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์    แม (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสมฤทัย    โสภารัตน์
2. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ    แวอารง
10
6 22 โรงเรียนวัดพรุเตียว สพป. กระบี่ 1. เด็กหญิงกมลชนก    คูหาจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวารินทร์    ศรีหะรัญ (ขาดรูปภาพ)
1. นายธนพัต    รักษาจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย    ช่วยเอียด
8
7 24 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายแบ็ก    - (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงมาวิน    - (ขาดรูปภาพ)
1. นางชม้าย    ชูวงษ์วิชช
2. นางละอองดาว    อ่อนยิ้ม
11
8 25 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชญานิศ    อาจวิชัย (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    ชูศรี (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวพัชราภรณ์    อินทรัตน์
2. นายภานุกร    นิ่มดวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 28 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    เครือวงศ์จันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายอภิวัตร    ยะสุวรรณ (ขาดรูปภาพ)
1. นายชัยวัฒน์    สุยะชัย
2. นางเบญจา    อภิชัย
4
10 30 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภริตพร    แซ่แต้ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงษ์เขียด (ขาดรูปภาพ)
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
2. นายณัฐนันท์    อยู่ระหัด
11
11 32 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมผกา    ติยะ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงศิรินภา    ติยะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายปราโมช    อุปถัมภ์
2. นางแสงหล้า    ไทยวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 35 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิชา    วงศ์คำจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    น้อยจันทร์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางผานิต    ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา    สีนวนจันทร์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................