งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    เภตรา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวิกาญจน์ดา    อ่อนสิงห์ (ขาดรูปภาพ)
1. นางวีรยา    คำแหง
8
2 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แพงวงษ์ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงชลธิชา    สมสนุก (ขาดรูปภาพ)
1. นางรักษ์ฤทัย    สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร    พรมน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 7 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พิลาศ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงสาวิตรี    ดีไร่ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวจันจิรา    บำรุงกลาง
2. นางธัญญารัตน์    ชาลี
8
4 17 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 1. นายธีธัช    เจริญสุข (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงวารุณี    กุดเขียวอาจ (ขาดรูปภาพ)
1. นางผกามาศ    ดำปิน
2. นายอาคม    ดำปิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 21 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 1. เด็กชายภราดร    วิชัยดิษฐ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายจิรวัฒน์    รงค์พิมาย (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวสุภาพร    เทพพิทักษ์
2. นายไวกูณฐ์    เหมือนทอง
10
6 22 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    ขันนาค (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงนุช    รุ่งเรือง (ขาดรูปภาพ)
1. นางธนิศานันท์    รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์    ใจยินดี
5
7 25 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกันดา    บูลัดลีจิง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงอวาทิพย์    อาหลี (ขาดรูปภาพ)
1. นายวิรัตน์    มณีโชติ
2. นางสาวอุษณีย์    เสือดี
7
8 30 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวบุนลา    วรกิจพาณิชย์ (ขาดรูปภาพ)
2. นางสาวสร้อย    มาศกิตติวงศ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายนพรัตน์    จูมปา
2. นางวนิดา    จูมปา
10
9 32 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงตรีเนตร    จันต๊ะศิริ (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กชายกชกร    ปันทวรรณ์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายรุ่งโรจน์    ศรีพล
2. นางสาวสุนทรี    ทันดร
5
10 36 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    พลสิมมา (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    บุญโฮม (ขาดรูปภาพ)
1. นายอดุลย์ศักดิ์    ล้อมพรม
2. นางอัจฉราวรรณ    ล้อมพรม
10
11 39 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงธนัยพร    ลาดไธสง (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ลาดไธสง (ขาดรูปภาพ)
1. นางบุญญานันท์    บุญจันทร์
2. นางสาวสุนันทา    ปัดธุลี
4
12 44 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณดี    บุญชู (ขาดรูปภาพ)
2. เด็กหญิงปนัดดา    แซ่เติ๋น (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวปราถนานันท์    ช่ออ่่อน
2. นางสาวเสาวลักษณ์    จุ้ยวงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................