งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 1. เด็กชายมังคเรศ    นิติธรรมานนท์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายสุภัทร    สุวรรณรัฐภูมิ
4
2 9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กชายลิขิต    ปร๊ะย่อ (ขาดรูปภาพ)
1. นายทวีศักดิ์    สมควร
4
3 10 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    แก้วชิน (ขาดรูปภาพ)
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรศักดิ์    พรชัยเจริญ
4
4 12 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายจุลพงษ์    คนงาม (ขาดรูปภาพ)
1. นายอภิชาติ    หลุ่งเป้า
4
5 21 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    สอนปัน (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวอนุชิดา    ธรรมดิลกวัฒนา
4
6 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 1. นายนิทัศน์    แสงสิงห์เพชร (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาวรัชนก    วงษ์หนองแวง
ชนะเลิศ
7 26 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    หมันการ (ขาดรูปภาพ)
1. นางสาววราลี    หลีประเสริฐ
4
8 28 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายนพรัตน์    ยิ่งเสมอ (ขาดรูปภาพ)
1. นายวัฒนชัย    ก้อนทอง
4
9 29 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 1. เด็กชายมะซูดี    มาหะมะ (ขาดรูปภาพ)
1. นายมะรอยาลี    บือฮะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 36 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายไชยพัฒน์    สิงห์ซอม (ขาดรูปภาพ)
1. นายกฤตวิทย์    มีบุญ
4
11 45 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป. จันทบุรี เขต 1 1. นายชลัท    ศรีลาชัย (ขาดรูปภาพ)
1. นางมลฤดี    บุญญะโกศล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 59 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายบรรณวัชร    เการัมย์ (ขาดรูปภาพ)
1. นายนิมิตร    ตาชูชาติ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................